De 5 onderhoudsplussen

Meerdere onderhoudsdisciplines 


Het onderhoud van uw vastgoed heeft betrekking op verschillende specialismen. Van installaties tot daken en van interieur tot gevelonderhoud. 

Om efficiënt te werken en voor een goed overzicht over en afstemming tussen verschillende werkzaamheden kan één duidelijk aanspreekpunt voor u als opdrachtgever van belang zijn. OnderhoudNL-bedrijven die meerdere onderhoudsdisciplines in huis hebben op het terrein van vastgoedonderhoud zijn dan voor u een geschikte partner. Schilderwerk, beglazing, kozijnrenovatie of vervanging, renovaties van keukens en badkamers en klein bouwkundig onderhoud zoals betonreparaties of herstel van metsel- en voegwerk. Dit kunnen OnderhoudNL-bedrijven vakkundig voor u verzorgen. En ook dak- en installatiewerk voeren ze uit of kunnen ze gezamenlijk met ketenpartners betrouwbaar voor u organiseren. 

Zie: http://www.onderhoudnl.nl/vastgoed/ketensamenwerking

 

Energiebesparende maatregelen en duurzaamheid Investeringen in energiebesparing en duurzaamheid hebben meerdere positieve effecten. Naast een beter milieu en een gezonder binnenklimaat zijn lagere woonlasten en meer comfort voor uw huurders belangrijke doelen. Energiebesparende maatregelen hebben zo ook een positieve invloed op de waardeontwikkeling van woningen. 

OnderhoudNL-bedrijven zijn bij uitstek de partners die in het kader van duurzaam beheer en onderhoud meedenken in kwaliteitsverbetering en kostenreductie bij onderhoud van huurwoningen, ook op de lange termijn. Veel aandacht gaat bij energiebesparende maatregelen uit naar installaties. Aandacht voor verbeteringen aan de gebouwschil is echter ook noodzakelijk. De gebouwschil heeft immers een grote impact op het energielabel van een gebouw. OnderhoudNL heeft daartoe een onderzoek laten uitvoeren naar de relatie tussen ingrepen in de schil van het gebouw (vloer, gevel en dak) en het energielabel. Een energiezuinig gebouw begint bij een goed geïsoleerde gebouwschil. De onderhoudsbedrijven die bij OnderhoudNL zijn aangesloten kunnen u daarover uitgebreid informeren en adviseren. 

Naast energiebesparing is ook de beperking van de milieubelasting bij onderhoud een actueel thema. Meerdere onderhoudsbedrijven werken daarvoor met GPR Onderhoud. Met dit programma wordt inzicht verkregen in de milieubelasting van te onderscheiden onderhoudsscenario’s. Dit stelt opdrachtgevers en -nemers in staat om echt resultaatgericht te werken aan duurzaam onderhoud. Met GPR Onderhoud wordt de milieuprestatie van activiteiten geoptimaliseerd met inbegrip van de onderhoudscyclus en investeringskosten. Door inzicht in milieu én netto contante waarde over de gehele levensduur, is de keuze voor een werkelijk duurzaam onderhoudsscenario nog eenvoudiger geworden. Vraag uw OnderhoudNL-bedrijf naar de ervaringen. 

 

Resultaatgericht samenwerken 

Woningcorporaties zijn gezamenlijk de grootste opdrachtgever als het gaat om het onderhoud van gebouwen. Als koepel van de woningcorporaties spant Aedes zich daarom in om het opdrachtgeverschap van hun leden te professionaliseren en te innoveren. Een betere samenwerking tussen ketenpartijen inclusief de opdrachtgeversorganisatie en meer aandacht voor de eindgebruiker zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Het betreft de ontwikkeling naar regisserend opdrachtgeverschap. Uit recente onderzoeken en uit praktijkervaring blijkt namelijk dat onderhoudsbedrijven effectiever en efficiënter (en dus goedkoper) kunnen werken als de opdrachtgever zich niet doorlopend met de gedetailleerde inhoud van de uitvoering bezighoudt, maar vooral met het goed eindresultaat en het goed vormgegeven van het proces om daar te komen.

Het gaat om resultaatgericht samenwerken. Vanuit de onderhoudsstrategie bepaalt de opdrachtgever het gewenste kwaliteitsniveau en samen met het onderhoudsbedrijf worden deze vertaald naar de technische prestatie-eisen en worden de mogelijke scenario’s om die te bereiken bepaald. Vervolgens worden de afspraken natuurlijk nagekomen en verwachtingen ingelost om daar te komen. OnderhoudNL-bedrijven zijn bekwame partners in het resultaatgericht en langjarig samenwerken met opdrachtgevers en andere partijen in de (onderhouds)keten. Bij resultaatgericht samenwerken is er dus eerder sprake van partnership dan van de stereotype traditionele opdrachtgever / opdrachtnemer-relatie. Met alle voordelen van dien. Het voordeel voor de opdrachtgever is helder. Die kan exact inschatten wat, bijvoorbeeld, de komende tien jaar de kosten zijn voor het beheer en onderhoud van een complex. Onaangename financiële verrassingen zijn er niet meer bij want meerwerk bestaat niet. 

Onderhoudsbedrijven kunnen zich met het VGO-keur onderscheiden als het gaat om kennis en ervaring met het uitvoeren van resultaatgericht onderhoud, resultaatgericht renoveren en resultaatgericht samenwerken. De regeling stelt duidelijke eisen aan het vastgoedonderhoudsbedrijf. Een onafhankelijke auditor -KIWA- toetst de bedrijven. Dit keurmerk is een hulpmiddel voor opdrachtgevers om goede bedrijven te selecteren voor (planmatig) vastgoedonderhoud en renovaties aan gebouwen en woningen. Ook sluit het VGO-keur naadloos aan op de ‘Leidraad Resultaatgericht Samenwerken’. 

Zie www.vgokeur.nl

 

Klantvriendelijk naar bewoners en gebruikers 

Als woningcorporatie is voor u de tevredenheid van huurders een belangrijk, zo niet het belangrijkste, doel. Een grote groep corporaties heeft daarom gekozen om zich aan te sluiten bij de vereniging KWH, dat de KWH-labels beheert. Het KWH-Huurlabel ondersteunt corporaties bij het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening aan de huurders. Het KWH-Huurlabel bestaat uit negen labelonderdelen en omvat het gehele verhuurproces. Een van de labelonderdelen betreft het onderhouden van de woning. 

Woningen en wooncomplexen moeten onderhouden worden. En soms kan dat natuurlijk wat overlast opleveren. Daarom is het belangrijk dat de huurders tijdig op de hoogte zijn en blijven van onderhoudsprojecten. De communicatie met huurders over het onderhoud moet duidelijk zijn (welke werkzaamheden wanneer en door wie worden uitgevoerd, wat van hen als huurders verwacht wordt, bij wie zij terecht kunnen met vragen of klachten etc.). Ook de uitvoering zelf moet natuurlijk klantgericht worden uitgevoerd en na afloop wordt de tevredenheid van de huurders expliciet gemeten om goede nazorg te kunnen geven en om te blijven leren als opdrachtnemers en opdrachtgevers. 

OnderhoudNL-bedrijven zijn gewend om te werken in een bewoonde omgeving en hebben daarom ruime ervaring als het gaat om het zoveel als mogelijk beperken van de overlast voor de huurder bij onderhouds- en renovatiewerkzaamheden. Door gebruik te maken van deze kennis en ervaring zorgt u als opdracht gevende corporatie voor tevreden huurders.

Kostenbesparing door spreiding onderhoud

Zowel bij onderhoudsbedrijven als bij opdrachtgevers is er sprake van een onevenwichtige werkdruk en personeelsinzet over het jaar als het gaat om het uitvoeren van buitenonderhouds-werkzaamheden. Bij een traditionele wijze van werken komen de budgetten voor het uitvoeren van onderhoud bij de opdrachtgevers pas begin van het jaar beschikbaar en zijn vervolgens de inkopers/projectleiders erg druk om de offerteaanvragen eruit te krijgen en daarna te beoordelen. In de (relatief korte) zomermaanden is er bij de onderhoudsbedrijven en bij de opzichters van woningcorporaties daarom sprake van een onnodige want vermijdbare hectiek. Met alle gevolgen van dien als het gaat om risico van ruis in de communicatie en ook faalkosten. 

Zowel opdrachtgever als onderhoudsbedrijf hebben er dus baat bij dat de onderhoudswerkzaamheden evenwichtiger en beter over het jaar worden verdeeld. Dat begint met een duidelijke jaarcyclus, waarbij reeds een jaar van te voren in beeld gebracht wordt welk onderhoud noodzakelijk is. Zie jaarschema in de downloads.